Gourmet voor iedereen

Zowel bij Delhaize als bij Greenway viel het ons al enkele jaren op dat heel wat veggies en vegans aan
de gourmet op hun honger bleven zitten. Letterlijk dan, want vaker niet dan wel wordt er voor hen
een waardig alternatief voorzien. En dus vonden we het hoog tijd om daar verandering in te brengen.
Na heel wat brainstorms met Delhaize waren we er bij Greenway uit: twee gourmet-pakketten,
één 100% plant-based voor de vegans, veggies en flexi’s, één half om half met plant-based van Greenway én kip van Delhaize. Een keuze waar we ongetwijfeld heel wat wenkbrauwen doen fronsen, maar toch maakten we ze niet zomaar. Enerzijds willen we de interesse van vleesliefhebbers wekken door iets aan te bieden dat ze kennen, anderzijds proberen we hen op die manier te overtuigen om
de plant-based keuken een kans te geven. Want iemand die fifty-fifty plant-based eet, heeft meer impact op het milieu dan iemand die het helemaal niet doet, toch?

DE INHOUD VAN DE PAKKETTEN

plant-based
gourmet

Gourmetpakket, exclusief ontwikkeld voor de feestdagen. Inhoud: 2 Greenway Burgers, 4 Greenway Chipolata’s, 4 gemarineerde groenteballetjes en gyros.

Soja- en tarwevrij.
Verrijkt met vitamine B12 en ijzer.
VEGAN

Duo gourmet

Gourmetpakket, exclusief ontwikkeld voor de feestdagen in co-branding met Delhaize Belgium. Delhaize neemt hierbij de aanlevering van het gevogelte voor zijn rekening. Inhoud: 2 Greenway Burgers, 4 gemarineerde bloemkool-curryballetjes, 3 kippenlapjes en 4 kippenworstjes.

De Greenway-producten in dit pakket zijn soja- en tarwevrij en verrijkt met vitamine B12 en ijzer.
VEGAN + MEAT

De gourmet-pakketten
van greenway zijn…

 • 100% Belgisch en lokaal verpakt
 • Geschikt voor het hele gezin
 • Goed voor je voetafdruk dankzij lagere CO2-uitstoot
 • Gewoon verrassend lekker!

De gourmet-pakketten zijn beschikbaar
vanaf 22 november T.E.M. 12 januari,
in de vlees-en veggierayon van delhaize.

Oprichter
greenway over
de nieuwe
producten

‘Net als Greenway zet ook Delhaize al jaar en dag in op innovatie en duurzaamheid. Daarom werken wij als veggie partner dan ook al meer dan tien jaar samen met de supermarktketen’, stelt veggie pionier Paul Florizoone. De laatste jaren is er een heuse opmars aan flexitarisme, en daar kan Delhaize niet achterblijven. ‘Flexitariërs kan men nog het beste beschrijven als vleesliefhebbers die ervoor kiezen om één of meerdere dagen per week veggie te eten. Enerzijds om gezondheidsredenen, anderzijds om een evenwichtig en duurzaam voedingspatroon aan te houden dat ook voordelig is voor het milieu. Het is op hun vraag dat Delhaize naar ons toe kwam met het idee om een Duo Gourmet te ontwikkelen. Hiervoor levert Greenway de plant-based producten aan en zorgt Delhaize voor het gevogelte. Op die manier bieden we de consument samen een gevarieerd en lekker alternatief voor de klassieke gourmets, een primeur in België. Het resultaat? Het hele gezin geniet aan de feesttafel.’

The contents of the packages

plant-based
gourmet

Gourmet package, exclusively created for the holidays. Contents: 2 Greenway Burgers, 4 Greenway Chipolatas, 4 marinated vegetable balls and gyros.

Soy- and gluten-free.
Enriched with vitamin B12 and iron.
VEGAN

Duo gourmet

Gourmet package, exclusively created for the holidays, in co-branding with Delhaize Belgium. Delhaize accounts for the poultry supply. Contents: 2 Greenway Burgers, 4 marinated cauliflower-curry balls, 3 chicken fillets and 4 chicken sausages.

The Greenway products in this package are soy- and gluten-free and enriched with vitamin B12 and iron.
VEGAN + MEAT

Greenway’s gourmet packages are…

 • 100% Belgian and locally packaged
 • Suitable for the entire family
 • Good to reduce your ecological footprint
 • Just surprisingly tasty!

The Gourmet packages are available
from 22 November until January 12th,
in the meat and veggie aisle of your Delhaize.

Greenway’s founder
about the new products

‘Just like Greenway, Delhaize has also been focusing on innovation and sustainability for years. That’s why we, as a veggie partner, have been working with the supermarket chain for over ten years’, veggie pioneer Paul Florizoone says. In the last few years, flexitarianism has been gaining traction, and Delhaize has to keep pace, too. ’Flexitarians are best described as meat lovers who choose to eat veggie one or more days of the week. Because of health reasons, on the one hand, and, on the other hand, to maintain a balanced and sustainable diet that’s also good for the environment. To fulfill their demands, Delhaize has reached out to us with the idea to create a Duo Gourmet. For this, Greenway supplies the plant-based products and Delhaize takes care of the poultry. That way, we offer consumers a varied and tasty alternative for the classic gourmets, a first in Belgium. The result? The whole family can enjoy their festive dinner.’

Le contenu des colis

plant-based
gourmet

Colis Gourmet, spécialement conçu pour les fêtes. Contenu : 2 Greenway Burgers, 4 Chipolatas Greenway, 4 boulettes de légumes marinées et gyros.

Ne contient ni soja ni blé.
Enrichi à la vitamine B12 et au fer.
VEGAN

Duo gourmet

Colis Gourmet, spécialement conçu pour les fêtes en co-branding avec Delhaize Belgium. Delhaize se charge de la livraison de la volaille. Contenu : 2 Greenway Burgers, 4 boulettes chou-fleur/curry marinées, 3 morceaux de poulet et 4 saucisses de poulet.

Les produits Greenway ne contiennent ni soja ni blé et sont enrichis à la vitamine B12 et au fer.
VEGAN + MEAT

Les colis gourmet
de Greenway sont…

 • 100% belges et conditionnés localement
 • Adaptés pour toute la famille
 • Bons pour votre empreinte écologique grâce à leurs faibles émissions de CO2
 • Tout simplement étonnamment délicieux !

Les colis Gourmet sont disponibles
à partir du 22 novembre jusqu’au 12 janvier
au rayon boucherie et veggie de Delhaize.

Le fondateur
de Greenway
à propos des
nouveaux produits

‘Tout comme Greenway, Delhaize réfléchit depuis toujours dans une optique d’innovation et de durabilité. C’est pourquoi nous, partenaire veggie, travaillons depuis plus dix ans déjà avec cette chaîne de supermarchés’, explique Paul Florizoone, pionnier de la cuisine végétale. Ces dernières années, le flexitarisme a pris une ampleur phénoménale et Delhaize se doit d’être à la pointe de l’évolution. ‘Les flexitariens sont des amateurs de viande qui choisissent de manger végétarien ou vegan un ou plusieurs jours par semaine. D’un côté pour des raisons de santé et d’un autre côté pour mettre en place une alimentation équilibrée et durable, qui est également bénéfique pour l’environnement. C’est à leur demande que Delhaize a décidé de nous soumettre l’idée d’un colis Duo Gourmet. Greenway fournit les produits végétaux et Delhaize fournit la volaille. Nous proposons ainsi aux consommateurs une alternative variée et savoureuse aux colis gourmet classiques, une primeur en Belgique. Le résultat ? Toute la famille réunie autour d’un repas où chacun(e) trouve son bonheur.’