Delhaize Foodmarket 2024

Click or drag a file to this area to upload.

REGLEMENT VAN DE BOEKENACTIE

Artikel 1: Algemeen

 1. Huidige voorwaarden van de actie ‘Koop 4 Greenway producten en krijg ons boek’ (hierna ‘boekenactie’ of ‘de actie’) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Delifresh BV (hierna ‘Greenway’ of ‘de organisator’), Nederkouter 42, 9000 Gent.
 2. De actie combineert een spaaractie en een loting. De deelnemers nemen deel aan een spaaractie en nadien worden de winnaars bepaald door een loting. De 1e 100 deelnemers met een juist antwoord krijgen ons boek. (deelnemingsregels en voorwaarden in Artikel 3)
 3. De actie loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023. De kassatickets moeten voor 31 maart 2023 opgeladen worden
 4. Deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Greenway verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de actie dan die beschreven in huidig reglement.
 5. Op 3 april 2023 worden de 100 winnaars geloot.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

 1. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van:
  • personeelsleden van de organiserende bedrijven en derden waar de organiserende bedrijven beroep op doen voor de uitwerking van de actie
  • hun communicatie- en adviesbureau’s
  • en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.
 2. Zijn ook uitgesloten van de actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.
 3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van organisator.
 4.  

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

 1. Om geldig deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer:
  • 4 Greenway producten kopen en zijn kassaticket bewaren.
  • Zijn/haar gegevens volledig invullen op de website
  • Vervolgens het kassaticket opladen.
 2. Enkel volledig ingevulde formulieren maken kans op winst.
 3. De 1e 100 juist ingevulde formulieren krijgen een boek

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen zijn de volgende:
  • 100 kookboeken van No Meat. No Nonsense.
 2. Er wordt in totaal 100 boeken uitgedeeld.
 3. Na afsluiting van de actie wordt de winnaar persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht via het e-mailadres opgegeven tijdens hun inschrijving.
 4. De prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen cash of producten.
 5. Indien de winnaar niet antwoordt binnen de gestelde termijn (15/04/2023), blijft de prijs in handen van Greenway en zal de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.
 6. Bij weigering van de prijs, of het niet toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, blijft deze van Greenway en zal de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.
 7.  

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Greenway behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Greenway. 
 2. De prijzen zijn enkel te ontvangen in natura en in geen enkel geval inruilbaar voor een overeenkomstige geldsom.
 3. Greenway sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.
 4. Greenway behoudt zich te alle tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk hun wil dit rechtvaardigen zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Greenway kan doen gelden.
 5. Greenway kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de actie of van de toegekende prijzen.
 6. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.
 7. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Greenway de deelnemingskosten van de actie terugbetaalt.
 8. Greenway kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
 9. Indien de actie door overmacht geannuleerd wordt, kan Greenway geenszins aansprakelijk worden gehouden. Greenway kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.
 10.  

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd:

 • Nom 
 • Emailadres

Deze gegevens worden opgeslaan in de Greenway database en zullen enkel gebruikt worden voor nieuwsbrieven.

De actie is conform aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst).

Deze verordering is in werking getreden op 25 mei 2018 onder de noemer: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (of General Data Protection Regulation, GDPR).

Indien de persoongegevens ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zal Greenway een goedkeuring voor gebruik van persoongegevens vragen aan de deelnemers. Deze gegevens worden dan opgenomen in een bestand en zullen gebruikt worden voor het opsturen van actiegerichte e-mails of newsletters.

De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoongegevens en kan eventuele verbeteringen of verwijdering verzoeken door contact op te nemen met Greenway door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde rechtbanken.