Giveaway GreenPan en Greenway 2024

Wedstrijdvoorwaarden

 

Deze voorwaarden (hierna genoemd de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op deze wedstrijd georganiseerd door Delifresh , gevestigd te Nederkouter, Gent (België)  (hierna genoemd “Greenway”).

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt u deze voorwaarden.

  1. Deelnemingsvoorwaarden

U kan slechts deelnemen aan de wedstrijd indien u woonachtig bent in België.

Elke persoon jonger dan 18 jaar die aan de wedstrijd wenst deel te nemen, dient de toestemming van zijn ouders(s) of wettelijke voogd te hebben. Greenway is gerechtigd om deze toestemming op te vragen.

U bent verantwoordelijk voor het correct vermelden van uw gegevens. Het verstrekken van foutieve gegevens kan ertoe leiden dat uw deelname wordt uitgesloten.

U kan slechts eenmaal deelnemen. Elke deelname aan de actie is gratis.

De wedstrijd is geldig van zondag 23 juni 2024  t.e.m. zondag 30 juni 2024.

Greenway is gerechtigd om uw deelname uit te sluiten, in geval van vermoeden van misbruik.

 

  1. Hoe verloopt de wedstrijd?

U kan deelnemen door de vraag te beantwoorden in de comments en de post te liken of vrienden te taggen. Wij selecteren de winnaars op basis van een correct antwoord waaruit wij willekeurig 5 winnaars zullen kiezen.

De 5 winnaars worden uiterlijk maandag 1 juli 2024 gecontacteerd. Elke winnaar wint één GreenWay BBQ-pakket 2024 (t.w.v. €13,97) en één Carbon Steel BBQ Braadpan  (t.w.v. €44,90).

Indien u door ons gecontacteerd wordt, zullen wij u vragen om uw adres te bezorgen. Uw winnend product wordt u zo snel mogelijk bezorgd.

  1. Algemene bepalingen

Ingeval van technische storing gedurende de duurtijd van de wedstrijd, zal Greenway naar beste vermogen de storing zo snel mogelijk proberen op te lossen. Greenway is op geen enkele wijze verplicht om de duurtijd van de wedstrijd te verlengen.

Greenway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internet, in het bijzonder een storing, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.

Greenway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de gewonnen producten. U verbindt zich ertoe de informatie na te leven die wordt verstrekt op of in de verpakking van het product.

Wanneer Greenway aansprakelijk zou zijn voor schade, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot rechtstreekse schade. Greenway is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder (dwingende) toepasselijke wetgeving.

Wanneer één van de bepalingen van deze Voorwaarden om enigerlei reden als ongeldig of niet-afdwingbaar beschouwd wordt, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Voorwaarden. De Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit is (zijn) opgenomen, tenzij anders bepaald door dwingend Belgisch recht.

De verklaring van afstand door Greenway van een inbreuk op enige bepaling in de Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gedaan en mag op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een eventuele volgende inbreuk op een dergelijke bepaling of afstand van de bepaling zelf.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen definitief en uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent.

  1. Contactgegevens

Indien u vragen en/of klachten heeft, vragen wij u om met ons contact op te nemen via [email protected]. We behandelen dit zo snel mogelijk.